Spill- och avloppsvatten

Dela med andra

Insamling och transport av avloppsvatten

Vattenbehandling är en viktig fråga inom miljöskydd och resurshushållning. Den stigande halten av fasta partiklar i avloppsvattnet utgör en ständig utmaning. Anläggningsdriften försvåras och behovet av nya och innovativa lösningar som förbättrar processer och dess produkter ökar.

Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Konstruktion

Liten avloppspumpstation för installation under golvet

Användningsområde

För installation under golvet, används för dränering av

 • rum med översvämningsrisk
 • garageinfarter
 • källaringångar
 • duschar, diskhoar, tvätt‐/diskmaskiner

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Nätanslutningskabel 10 m (5 m till 40/10), med jordat uttag
 • Driftsätt S3-25 %
 • Medietemperatur max. 35 °C, på 32/8 och 32/11, under kort tid (3 min) 90 °C
 • Tryckanslutning Ø 40 mm
 • Tilloppsanslutning 100 mm
 • Avluftningsanslutning 100 mm
 • Kapslingsklass IP 67
 • Behållarens bruttovolym 85 l
 • Inkopplingsvolym 22 l, på 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐-100. – Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 = 1,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S3-15 %, 80 sek
 • Medietemperatur max. 40 °C, under kort tid 3 min, 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 45 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Inloppsanslutning DN 40/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 180 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym beroende på typ 62 l till 115 l
 • Inkopplingsvolym beroende på typ 24 l till 40 l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Konstruktion

Kompakt avloppspumpstation som enkelpumpsanläggning

Användningsområde

Anslutningsklar avloppspumpstation enligt DIN EN 12050-1.

För pumpning av obehandlat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturligt fall. Wilo‐DrainLift S uppfyller kraven i DIN EN 12050‐-1 samt DIN EN 12056. Minsta möjliga mått i kombination med en rumsoptimerad uppställningsyta ger mångsidig användning vid:

 • Tillbyggnad av dusch, toalett, bastu etc.
 • Installation av toalett i suterrängvåning
 • Utbyggnad/renovering av lägenhet och fastighet
 • Innovativ kombination av olika installationsmöjligheter för pumpstationer för avloppsvatten i en och samma anläggning, t.ex:

  • Direktanslutning till toalett
  • Dränering av enskilda rum
  • Inbyggnad bakom extravägg/väggmontering

Kan installeras på följande sätt:

Som konventionell avloppspumpstation för anslutning av vägg- eller golvmonterad toalett eller för komplett rumsdränering. Tack vare anläggningens kompakta mått krävs endast minimalt utrymme.
I kombination med utanpåliggande installation/inbyggd installation som avloppspumpstation, integrerad i vanliga utanpåliggande system, inbyggnad i vägg samt stativprofiler.

Notera:

Anläggningen måste kunna monteras in och ur även efter kakling. Beakta monteringsanvisningar och tillbehör.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ från 1,1 till 1,25 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare/stickkontakt 4 m
 • Driftsätt S3-15 %, 120 sek
 • Medietemperatur max. 35 °C, kortfristigt 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 40 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Tilloppsanslutning DN 40/DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 180 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Konstruktion

Pumpschakt av plast med integrerad pump som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40 Basic är en automatisk pumpstation för spillvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050‐-2. Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt spillvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup.

Inbyggd pump

TC 40

För starkt nedsmutsade medier; 40 mm fri kulpassage

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Technical data

Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Konstruktion

Liten avloppspumpstation för installation över golvet

Användningsområde

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Konstruktion

Liten avloppspumpstation med skärverk

Användningsområde

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

Wilo-LP
LP

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten för

 • dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: 44
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Fri kulpassage: 5 mm
 • Anslutning: Rp 1½
 • Max. sughöjd: 6 m
Wilo-STS 40
STS 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: B
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TC 40
TC 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Driftsätt ej nedsänkning: S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 40 °C
 • Kabellängd: 5 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TM/TMW/TMR 32
TM/TMW/TMR 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt nedsmutsat vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 

TMR

MedTMR kan vattennivån sänkas till en restnivå på 2 mm.

TMW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en avsevärt kortare livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TMW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 3 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min. max. 90 °C
 • Kabellängd 3 till 10 m beroende på typ
 • Fri kulpassage 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼
Wilo-TS 40-65
TS 40-65

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 10 mm
 • Tryckanslutning: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-TS/TSW 32
TS/TSW 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt smutsigt vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 • för hushållsbruk (tvättmaskinsvatten, tvålvatten)
 • ur små fontäner, brunnar eller bäckar

 

TSW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en begränsad livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TSW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 10 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min.: max. 90 °C
 • Kabellängd 10 m
 • Fri sfärisk genomgång 10 mm
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼, slangkoppling Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40-50 är en automatisk pumpstation för avloppsvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten eller avloppsvatten med fekalier (beroende på typ) från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt avloppsvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup eller för tryckdränering.

När anläggningen används som pumpstation för skärverk i byggnader kan små rördiametrar från DN 40 (enl. DIN EN 12050-1) användas på trycksidan. Detta ger en flexibel och billig totalinstallation.

Pumpar som kan användas

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 900/1100 är ett enkel-/tvillingpumpschakt för pumpning av spill- och avloppsvatten i fastigheter, ur utrymmen och ytor under uppdämningsnivån (EN 752). Avsedd som anslutningsklar schaktpumpstation för tryckdränering och som pumpstation för dränering. WS 900/1100 grävs ned i marken utanför fastigheten. En tidssparande, lättmonterad och billig lösning för varje planerare och byggherre.

Pumptyper som kan användas

TS 40

 • För lätt smutsiga medier utan fekalier
 • 10 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel

 

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 80 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Trefasmotor
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1
 • Kan endast användas för enkelpumpsstationer!

 

MTC 32

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Utanpåliggande skärverk
 • Tillgängligt med och utan Ex-godkännande enligt ATEX
 • För uppfordringshöjder upp till 50 m
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ från 3 till 5,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S1/S3 ‐ 60 %
 • Max. medietemperatur 40 °C, kort tid 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 40 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Tilloppsanslutning DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym 380 l
 • Inkopplingsvolym 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning med två separata torrt installerade pumpar

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten, för dränering av bostadshus och kommersiella byggnader (t.ex. restauranger eller varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ 2,3 - 10,0 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 10 m
 • Driftsätt S1, S3
 • Max. medietemperatur max. 40 °C, kortfristigt 65 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage beroende på typ: 78 mm till 95 mm
 • Tryckanslutning beroende på typ DN 80 eller DN 100
 • Tilloppsanslutning 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70 mm
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 68
 • Behållarens bruttovolym 400/800 l
 • Reglervolym 200/400 l
Wilo-EMU FA (standardvariant)
EMU FA (standardvariant)

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan kylsystem för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkning: S1, S2-15 resp. S2‐30 (beroende på typ)
 • Termisk motorövervakning
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3- 40 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage 45 mm 100 mm
 • Permanentsmörjda valslager
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
Wilo-MTC
MTC

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med utanpåliggande skärverk för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz (endast MTC 40) och 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 30 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m resp. 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-MTS
MTS

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med invändigt skärverk för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8 min; S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med skärverk för intermittent drift och kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (beroende på motor)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. I situationer där flödet till pumpstationen måste vara konstant under normal drift måste en pumpstation ha en till pump (RexaLift FIT L2) med samma kapacitet och som vid behov tillkopplas automatiskt (DIN EN 12050‐1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Tillförd effekt P1 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellängd från anläggning till automatikskåp/stickkontakt: 4/1,5 m
 • Driftsätt: S3-10 %, 120 s
 • Medietemperatur: 3 °C … 40 °C, tillfälligt: 60 °C i max. 3 min.
 • Omgivningstemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Behållarens bruttovolym:
  • Enpumpsanläggning 115 l
  • Tvillingpumpanläggning: 140 l

 • Inkopplingsvolym:
  • Enpumpsanläggning 35 l
  • Tvillingpumpanläggning: 50 l

 • Tryckanslutning: DN 80
 • Tilloppsanslutningar: DN 50/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning: DN 70
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Min. tilloppshöjd (installationsnivå till tilloppets mitt): 180 mm
 • Pumpstationens kapslingsklass: IP67
 • Automatikskåpets kapslingsklass IP54
Wilo-STS 40
STS 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: B
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TC 40
TC 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Driftsätt ej nedsänkning: S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 40 °C
 • Kabellängd: 5 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TMT/TMC
TMT/TMC

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

För industriellt bruk, t.ex. för kondensat, hetvatten och aggressiva medier.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Industriellt spillvatten med en max. medietemperatur på 95 °C

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Medietemperatur: nedsänkt = 3–95 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 9 mm
 • Tryckanslutning: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-TP 50/TP 65
TP 50/TP 65

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8min, S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3–35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 44 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40-50 är en automatisk pumpstation för avloppsvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten eller avloppsvatten med fekalier (beroende på typ) från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt avloppsvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup eller för tryckdränering.

När anläggningen används som pumpstation för skärverk i byggnader kan små rördiametrar från DN 40 (enl. DIN EN 12050-1) användas på trycksidan. Detta ger en flexibel och billig totalinstallation.

Pumpar som kan användas

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 900/1100 är ett enkel-/tvillingpumpschakt för pumpning av spill- och avloppsvatten i fastigheter, ur utrymmen och ytor under uppdämningsnivån (EN 752). Avsedd som anslutningsklar schaktpumpstation för tryckdränering och som pumpstation för dränering. WS 900/1100 grävs ned i marken utanför fastigheten. En tidssparande, lättmonterad och billig lösning för varje planerare och byggherre.

Pumptyper som kan användas

TS 40

 • För lätt smutsiga medier utan fekalier
 • 10 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel

 

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 80 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Trefasmotor
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1
 • Kan endast användas för enkelpumpsstationer!

 

MTC 32

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Utanpåliggande skärverk
 • Tillgängligt med och utan Ex-godkännande enligt ATEX
 • För uppfordringshöjder upp till 50 m
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-EMU FA (standardvariant)
EMU FA (standardvariant)

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan kylsystem för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkning: S1, S2-15 resp. S2‐30 (beroende på typ)
 • Termisk motorövervakning
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3- 40 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage 45 mm 100 mm
 • Permanentsmörjda valslager
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
Wilo-LP
LP

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten för

 • dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: 44
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Fri kulpassage: 5 mm
 • Anslutning: Rp 1½
 • Max. sughöjd: 6 m
Wilo-MTC
MTC

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med utanpåliggande skärverk för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz (endast MTC 40) och 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 30 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m resp. 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-MTS
MTS

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med invändigt skärverk för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8 min; S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med skärverk för intermittent drift och kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (beroende på motor)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation samt för stationär torr installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 10 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3–40 °C, max. 60 °C för 3 min
 • Fri genomgång: 50 / 65 / 80 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation samt för stationär torr installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2‑30 min; S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3–40 °C, max. 60 °C för 3 min
 • Fri genomgång: 50 / 65 / 80 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-STS 40
STS 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: B
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TC 40
TC 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Driftsätt ej nedsänkning: S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 40 °C
 • Kabellängd: 5 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TM/TMW/TMR 32
TM/TMW/TMR 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt nedsmutsat vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 

TMR

MedTMR kan vattennivån sänkas till en restnivå på 2 mm.

TMW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en avsevärt kortare livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TMW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 3 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min. max. 90 °C
 • Kabellängd 3 till 10 m beroende på typ
 • Fri kulpassage 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼
Wilo-TMT/TMC
TMT/TMC

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

För industriellt bruk, t.ex. för kondensat, hetvatten och aggressiva medier.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Industriellt spillvatten med en max. medietemperatur på 95 °C

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Medietemperatur: nedsänkt = 3–95 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 9 mm
 • Tryckanslutning: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-TP 50/TP 65
TP 50/TP 65

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8min, S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3–35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 44 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
Wilo-TS 40-65
TS 40-65

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 10 mm
 • Tryckanslutning: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-TS/TSW 32
TS/TSW 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt smutsigt vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 • för hushållsbruk (tvättmaskinsvatten, tvålvatten)
 • ur små fontäner, brunnar eller bäckar

 

TSW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en begränsad livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TSW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 10 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min.: max. 90 °C
 • Kabellängd 10 m
 • Fri sfärisk genomgång 10 mm
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼, slangkoppling Ø 32 mm, R1
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐-100. – Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 = 1,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S3-15 %, 80 sek
 • Medietemperatur max. 40 °C, under kort tid 3 min, 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 45 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Inloppsanslutning DN 40/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 180 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym beroende på typ 62 l till 115 l
 • Inkopplingsvolym beroende på typ 24 l till 40 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Konstruktion

Pumpschakt av plast med integrerad pump som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40 Basic är en automatisk pumpstation för spillvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050‐-2. Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt spillvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup.

Inbyggd pump

TC 40

För starkt nedsmutsade medier; 40 mm fri kulpassage

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40-50 är en automatisk pumpstation för avloppsvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten eller avloppsvatten med fekalier (beroende på typ) från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt avloppsvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup eller för tryckdränering.

När anläggningen används som pumpstation för skärverk i byggnader kan små rördiametrar från DN 40 (enl. DIN EN 12050-1) användas på trycksidan. Detta ger en flexibel och billig totalinstallation.

Pumpar som kan användas

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 900/1100 är ett enkel-/tvillingpumpschakt för pumpning av spill- och avloppsvatten i fastigheter, ur utrymmen och ytor under uppdämningsnivån (EN 752). Avsedd som anslutningsklar schaktpumpstation för tryckdränering och som pumpstation för dränering. WS 900/1100 grävs ned i marken utanför fastigheten. En tidssparande, lättmonterad och billig lösning för varje planerare och byggherre.

Pumptyper som kan användas

TS 40

 • För lätt smutsiga medier utan fekalier
 • 10 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel

 

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 80 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Trefasmotor
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1
 • Kan endast användas för enkelpumpsstationer!

 

MTC 32

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Utanpåliggande skärverk
 • Tillgängligt med och utan Ex-godkännande enligt ATEX
 • För uppfordringshöjder upp till 50 m
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ från 3 till 5,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S1/S3 ‐ 60 %
 • Max. medietemperatur 40 °C, kort tid 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 40 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Tilloppsanslutning DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym 380 l
 • Inkopplingsvolym 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning med två separata torrt installerade pumpar

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten, för dränering av bostadshus och kommersiella byggnader (t.ex. restauranger eller varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ 2,3 - 10,0 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 10 m
 • Driftsätt S1, S3
 • Max. medietemperatur max. 40 °C, kortfristigt 65 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage beroende på typ: 78 mm till 95 mm
 • Tryckanslutning beroende på typ DN 80 eller DN 100
 • Tilloppsanslutning 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70 mm
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 68
 • Behållarens bruttovolym 400/800 l
 • Reglervolym 200/400 l
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med skärverk för intermittent drift och kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (beroende på motor)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. I situationer där flödet till pumpstationen måste vara konstant under normal drift måste en pumpstation ha en till pump (RexaLift FIT L2) med samma kapacitet och som vid behov tillkopplas automatiskt (DIN EN 12050‐1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Tillförd effekt P1 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellängd från anläggning till automatikskåp/stickkontakt: 4/1,5 m
 • Driftsätt: S3-10 %, 120 s
 • Medietemperatur: 3 °C … 40 °C, tillfälligt: 60 °C i max. 3 min.
 • Omgivningstemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Behållarens bruttovolym:
  • Enpumpsanläggning 115 l
  • Tvillingpumpanläggning: 140 l

 • Inkopplingsvolym:
  • Enpumpsanläggning 35 l
  • Tvillingpumpanläggning: 50 l

 • Tryckanslutning: DN 80
 • Tilloppsanslutningar: DN 50/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning: DN 70
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Min. tilloppshöjd (installationsnivå till tilloppets mitt): 180 mm
 • Pumpstationens kapslingsklass: IP67
 • Automatikskåpets kapslingsklass IP54
Wilo-TMT/TMC
TMT/TMC

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

För industriellt bruk, t.ex. för kondensat, hetvatten och aggressiva medier.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Industriellt spillvatten med en max. medietemperatur på 95 °C

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Medietemperatur: nedsänkt = 3–95 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 9 mm
 • Tryckanslutning: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-DrainLift Box
DrainLift Box

Konstruktion

Liten avloppspumpstation för installation under golvet

Användningsområde

För installation under golvet, används för dränering av

 • rum med översvämningsrisk
 • garageinfarter
 • källaringångar
 • duschar, diskhoar, tvätt‐/diskmaskiner

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Nätanslutningskabel 10 m (5 m till 40/10), med jordat uttag
 • Driftsätt S3-25 %
 • Medietemperatur max. 35 °C, på 32/8 och 32/11, under kort tid (3 min) 90 °C
 • Tryckanslutning Ø 40 mm
 • Tilloppsanslutning 100 mm
 • Avluftningsanslutning 100 mm
 • Kapslingsklass IP 67
 • Behållarens bruttovolym 85 l
 • Inkopplingsvolym 22 l, på 40/10 30 l
Wilo-DrainLift M
DrainLift M

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐-100. – Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 = 1,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S3-15 %, 80 sek
 • Medietemperatur max. 40 °C, under kort tid 3 min, 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 45 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Inloppsanslutning DN 40/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 180 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym beroende på typ 62 l till 115 l
 • Inkopplingsvolym beroende på typ 24 l till 40 l
Wilo-DrainLift S
DrainLift S

Konstruktion

Kompakt avloppspumpstation som enkelpumpsanläggning

Användningsområde

Anslutningsklar avloppspumpstation enligt DIN EN 12050-1.

För pumpning av obehandlat avloppsvatten som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturligt fall. Wilo‐DrainLift S uppfyller kraven i DIN EN 12050‐-1 samt DIN EN 12056. Minsta möjliga mått i kombination med en rumsoptimerad uppställningsyta ger mångsidig användning vid:

 • Tillbyggnad av dusch, toalett, bastu etc.
 • Installation av toalett i suterrängvåning
 • Utbyggnad/renovering av lägenhet och fastighet
 • Innovativ kombination av olika installationsmöjligheter för pumpstationer för avloppsvatten i en och samma anläggning, t.ex:

  • Direktanslutning till toalett
  • Dränering av enskilda rum
  • Inbyggnad bakom extravägg/väggmontering

Kan installeras på följande sätt:

Som konventionell avloppspumpstation för anslutning av vägg- eller golvmonterad toalett eller för komplett rumsdränering. Tack vare anläggningens kompakta mått krävs endast minimalt utrymme.
I kombination med utanpåliggande installation/inbyggd installation som avloppspumpstation, integrerad i vanliga utanpåliggande system, inbyggnad i vägg samt stativprofiler.

Notera:

Anläggningen måste kunna monteras in och ur även efter kakling. Beakta monteringsanvisningar och tillbehör.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ från 1,1 till 1,25 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare/stickkontakt 4 m
 • Driftsätt S3-15 %, 120 sek
 • Medietemperatur max. 35 °C, kortfristigt 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 40 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Tilloppsanslutning DN 40/DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 180 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym 45 l
Wilo-DrainLift WS 40 Basic
DrainLift WS 40 Basic

Konstruktion

Pumpschakt av plast med integrerad pump som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40 Basic är en automatisk pumpstation för spillvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050‐-2. Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt spillvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup.

Inbyggd pump

TC 40

För starkt nedsmutsade medier; 40 mm fri kulpassage

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

Technical data

Wilo-DrainLift WS 40-50
DrainLift WS 40-50

Konstruktion

Pumpschakt av plast som pumpstation under golvet eller uppfordringsanläggning över golvet.

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 40-50 är en automatisk pumpstation för avloppsvatten för uppdämningssäker dränering av fekaliefritt avloppsvatten eller avloppsvatten med fekalier (beroende på typ) från avlopp i fastigheter under uppdämningsnivån enligt EN 12050.

Anläggningen kan installeras såväl i fastigheter som utanför fastigheter i ett plastschakt i jorden. Anläggningen lämpar sig bäst för användning för säsongsmässigt avloppsvattenansamling (t.ex. campingplatser eller fritidshus) eller i områden med små tjäldjup eller för tryckdränering.

När anläggningen används som pumpstation för skärverk i byggnader kan små rördiametrar från DN 40 (enl. DIN EN 12050-1) användas på trycksidan. Detta ger en flexibel och billig totalinstallation.

Pumpar som kan användas

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift WS 900/1100
DrainLift WS 900/1100

Konstruktion

Pumpschakt för användning i marken

Användningsområde

Wilo-DrainLift WS 900/1100 är ett enkel-/tvillingpumpschakt för pumpning av spill- och avloppsvatten i fastigheter, ur utrymmen och ytor under uppdämningsnivån (EN 752). Avsedd som anslutningsklar schaktpumpstation för tryckdränering och som pumpstation för dränering. WS 900/1100 grävs ned i marken utanför fastigheten. En tidssparande, lättmonterad och billig lösning för varje planerare och byggherre.

Pumptyper som kan användas

TS 40

 • För lätt smutsiga medier utan fekalier
 • 10 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel

 

TP 50/TP 65

 • För grovt smutsiga medier utan fekalier
 • 44 mm fri kulpassage
 • Med Ex-godkännande enligt ATEX (TP 65, typberoende)
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa FIT V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Utan Ex-godkännande
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Utförande med inbyggd flottörbrytare tillgängligt
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt EN 12050-1

Rexa PRO V05/V06

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 50 resp. 65 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

TP 80

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • 80 mm fri kulpassage
 • Ex-godkännande enligt ATEX som standard
 • Trefasmotor
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1
 • Kan endast användas för enkelpumpsstationer!

 

MTC 32

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Utanpåliggande skärverk
 • Tillgängligt med och utan Ex-godkännande enligt ATEX
 • För uppfordringshöjder upp till 50 m
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

 

MTS 40

 • För grovt smutsiga medier och fekalier
 • Patenterat, invändigt skärverk
 • Enfas- och trefasvariant tillgänglig
 • Trefasutförande med Ex-godkännande enligt ATEX
 • Löstagbar anslutningskabel
 • Enligt (DIN) EN 12050-1

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av medier som inte kan ledas till avloppssystemet via en naturlig lutning och för dränering av föremål som ligger under uppdämningsnivån.

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

Wilo-DrainLift XL
DrainLift XL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. Om tillflödet till pumpstationen inte får avbrytas under normal drift måste pumpstationen utrustas med en andra pumpstation med samma effekt och som vid behov kopplas in automatiskt (DIN EN 12050‐-1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ från 3 till 5,3 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 4 m/kontaktledning 1,5 m
 • Driftsätt S1/S3 ‐ 60 %
 • Max. medietemperatur 40 °C, kort tid 60 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage 40 mm
 • Tryckanslutning DN 80
 • Tilloppsanslutning DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning DN 70
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 67
 • Behållarens bruttovolym 380 l
 • Inkopplingsvolym 260 l
Wilo-DrainLift XXL
DrainLift XXL

Konstruktion

Avloppspumpstation som tvillingpumpanläggning med två separata torrt installerade pumpar

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten, för dränering av bostadshus och kommersiella byggnader (t.ex. restauranger eller varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning 3~400 V, 50 Hz
 • Effektuttag P1 beroende på typ 2,3 - 10,0 kW
 • Kabellängd från anläggning till elkopplare 10 m
 • Driftsätt S1, S3
 • Max. medietemperatur max. 40 °C, kortfristigt 65 °C
 • Max. omgivningstemperatur 40 °C
 • Fri kulpassage beroende på typ: 78 mm till 95 mm
 • Tryckanslutning beroende på typ DN 80 eller DN 100
 • Tilloppsanslutning 3 x DN 100/150, 1 x DN 100
 • Avluftningsanslutning DN 70 mm
 • Min. tilloppshöjd (från uppställningsnivån till tilloppets överkant) 700 mm
 • Kapslingsklass (utan elkopplare) IP 68
 • Behållarens bruttovolym 400/800 l
 • Reglervolym 200/400 l
Wilo-EMU FA (standardvariant)
EMU FA (standardvariant)

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten utan kylsystem för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkning: S1, S2-15 resp. S2‐30 (beroende på typ)
 • Termisk motorövervakning
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3- 40 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage 45 mm 100 mm
 • Permanentsmörjda valslager
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
Wilo-HiDrainlift 3
HiDrainlift 3

Konstruktion

Liten avloppspumpstation för installation över golvet

Användningsområde

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av förrenat avloppsvatten utan fekalier (enligt DIN EN 12050-2) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

Wilo-HiSewlift 3
HiSewlift 3

Konstruktion

Liten avloppspumpstation med skärverk

Användningsområde

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning.

Technical data

Wilo-LP
LP

Konstruktion

Självsugande spillvattenpump med normmotor för torr installation

Användningsområde

Pumpning av spillvatten för

 • dammar
 • spinklerbevattning/droppbevattning av trädgårdar och parker
 • mobil dränering

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Bruksvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: 44
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Fri kulpassage: 5 mm
 • Anslutning: Rp 1½
 • Max. sughöjd: 6 m
Wilo-MTC
MTC

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med utanpåliggande skärverk för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz (endast MTC 40) och 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 30 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C (MTC 40: 3…35 °C)
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m resp. 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-MTS
MTS

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med invändigt skärverk för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8 min; S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3…40 °C
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa CUT
Rexa CUT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten med skärverk för intermittent drift och kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min/S2-30 min; S3 10%/S3 25% (beroende på motor)
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3 … 40 °C, max. 60 °C i 3 min
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa FIT
Rexa FIT

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation samt för stationär torr installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-15 min; S3 10 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3–40 °C, max. 60 °C för 3 min
 • Fri genomgång: 50 / 65 / 80 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-Rexa PRO
Rexa PRO

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation samt för stationär torr installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2‑30 min; S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Medietemperatur: 3–40 °C, max. 60 °C för 3 min
 • Fri genomgång: 50 / 65 / 80 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 20 m
 • Kabellängd: 10 m
Wilo-RexaLift FIT L
RexaLift FIT L

Konstruktion

Avloppspumpstation som enkel- eller tvillingpumpanläggning

Användningsområde

Pumpstation för avloppsvatten för dränering av bostadshus och näringsfastigheter (t.ex. restauranger, varuhus etc.). Råavloppsvatten som inte dräneras med naturligt fall genom kanalsystemet och avlopp från toalettanläggningar som ligger under uppdämningsnivån, måste tillföras den kommunala kanalisationen via en automatisk pumpstation enligt DIN EN 12056/DIN 1986‐100. Avloppsvatten som innehåller mineraloljor eller explosiva föroreningar måste ledas via en olje- eller bensinavskiljare, fetthaltigt avloppsvatten via fettavskiljare och sandhaltigt via sandfångare. I situationer där flödet till pumpstationen måste vara konstant under normal drift måste en pumpstation ha en till pump (RexaLift FIT L2) med samma kapacitet och som vid behov tillkopplas automatiskt (DIN EN 12050‐1 A1).

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av avloppsvatten med fekalier (enligt DIN EN 12050-1) som inte kan ledas till avloppssystemet genom naturlig lutning och för uppdämningssäker dränering under uppdämningsnivån (enligt DIN EN 12056-1).

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Tillförd effekt P1 2,3 … 3,9 kW
 • Kabellängd från anläggning till automatikskåp/stickkontakt: 4/1,5 m
 • Driftsätt: S3-10 %, 120 s
 • Medietemperatur: 3 °C … 40 °C, tillfälligt: 60 °C i max. 3 min.
 • Omgivningstemperatur: 3 °C … 40 °C
 • Behållarens bruttovolym:
  • Enpumpsanläggning 115 l
  • Tvillingpumpanläggning: 140 l

 • Inkopplingsvolym:
  • Enpumpsanläggning 35 l
  • Tvillingpumpanläggning: 50 l

 • Tryckanslutning: DN 80
 • Tilloppsanslutningar: DN 50/DN 100/DN 150
 • Avluftningsanslutning: DN 70
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Min. tilloppshöjd (installationsnivå till tilloppets mitt): 180 mm
 • Pumpstationens kapslingsklass: IP67
 • Automatikskåpets kapslingsklass IP54
Wilo-STS 40
STS 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: B
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TC 40
TC 40

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för intermittent drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1 eller S3 25 %
 • Driftsätt ej nedsänkning: S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3 ‐ 40 °C
 • Kabellängd: 5 m
 • Fri kulpassage: 40 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 5 m
Wilo-TM/TMW/TMR 32
TM/TMW/TMR 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt nedsmutsat vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 

TMR

MedTMR kan vattennivån sänkas till en restnivå på 2 mm.

TMW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en avsevärt kortare livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TMW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 3 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min. max. 90 °C
 • Kabellängd 3 till 10 m beroende på typ
 • Fri kulpassage 10 mm (TMR: 2 mm)
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼
Wilo-TMT/TMC
TMT/TMC

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

För industriellt bruk, t.ex. för kondensat, hetvatten och aggressiva medier.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Spillvatten
 • Industriellt spillvatten med en max. medietemperatur på 95 °C

Technical data

 • Nätanslutning: 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TMT 32: 7 m; TMC 32: 5 m; TMC 40: 5 m
 • Medietemperatur: nedsänkt = 3–95 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • Fri kulpassage: 9 mm
 • Tryckanslutning: TMT 32…: G 1¼; TMC 32…: Rp 1¼; TMC 40: Rp 1½
Wilo-TP 50/TP 65
TP 50/TP 65

Konstruktion

Dränkbar pump för avloppsvatten för kontinuerlig drift för stationär och transportabel våt installation.

Användningsområde

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Avloppsvatten med fekalier
 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Driftsätt vid nedsänkning: S1
 • Driftsätt ej nedsänkt: S2-8min, S3 25%
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Isolationsklass: F
 • Termisk lindningsövervakning
 • Max. medietemperatur: 3–35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 44 mm
 • Max. nedsänkningsdjup: 10 m
Wilo-TS 40-65
TS 40-65

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning: 1~230 V, 50 Hz eller 3~400 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass: IP 68
 • Max. nedsänkningsdjup: TS 40 = 5 m; TS 50/TS 65 = 10 m
 • Medietemperatur: 3 ‐ 35 °C
 • Kabellängd: 10 m
 • fri kulpassage: 10 mm
 • Tryckanslutning: TS 40 = Rp 1, TS 50 = Rp 1¼, TS 65 = Rp 2½
Wilo-TS/TSW 32
TS/TSW 32

Konstruktion

Dränkbar spillvattenpump

Användningsområde

 • För pumpning av rent eller lätt smutsigt vatten

  • ur behållare, schakt eller gropar
  • vid översvämningar
  • vid länspumpning av källargångar och källarutrymmen

 • för hushållsbruk (tvättmaskinsvatten, tvålvatten)
 • ur små fontäner, brunnar eller bäckar

 

TSW

Pumpar med dränkbar motor som installeras i pumpsump och används för t.ex tvättmaskinsvatten, tvålvatten från handfat och dusch, får en begränsad livslängd på grund av sedimenterbara ämnen. Dessa sedimenterbara ämnen kan sätta sig i pumpschaktet och leda till att det slammar igen och att dålig lukt utvecklas.

Wilo‐Drain TSW 32 har twisterfunktion vilket förhindrar att sedimenterbara ämnen kan sätta sig och transporterar bort dem med mediet. På så vis minskar kostnaderna och tidsåtgången för regelbunden rengöring av schaktet. Även problemet med slamhantering och de hygieniska föreskrifter som gäller vid rengöring av pumpsumpen reduceras till ett minimum.

Speciella egenskaper/produktfördelar

Pumpning av

 • Förrenat avloppsvatten utan fekalier och långfibrigt innehåll
 • Spillvatten

Technical data

 • Nätanslutning 1~230 V, 50 Hz
 • Kapslingsklass IP 68
 • Nedsänkningsdjup max. 10 m
 • Medietemperatur 3 ‐ 35 °C, under kort tid upp till 3 min.: max. 90 °C
 • Kabellängd 10 m
 • Fri sfärisk genomgång 10 mm
 • Tryckanslutning Rp 1 ¼, slangkoppling Ø 32 mm, R1
Dela med andra

Insamling och transport av avloppsvatten

Pioneering for You